Passend onderwijs


Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt dat scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen en maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden. De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning en verdelen dit op basis van de gemaakt afspraken. Zo is meer maatwerk mogelijk en zal het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Het samenwerkingsverband maakt ook afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. 

 

Pedagogen Praktijk Ria Balm draagt graag haar steentje bij aan een betere afstemming tussen onderwijs en zorg. Basisscholen en middelbare scholen uit zowel het regulier als speciaal onderwijs kunnen de praktijk inschakelen voor verschillende hulpvragen. Zo kan een school bij ons terecht voor advies, onderzoek maar ook training of begeleiding aan een leerling of een groepje leerlingen met een bepaalde hulpvraag. 

Extra ondersteuning voor een kind op school

Scholen hebben een zorgplicht en moeten naast de basisondersteuning ook een passende plek bieden voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. De Pedagogenpraktijk kan scholen helpen in het realiseren van deze extra ondersteuning. School stelt het ontwikkelingsperspectief  voor een leerling met een speciale onderwijsbehoefte vast, nadat het hierover op overeenstemming gericht overleg met de ouders heeft gevoerd. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. Als ouders het hier niet mee eens zijn, kunnen zij terecht bij de geschillencommissie voor ouders. De praktijk kan de intern begeleider ondersteunen bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Samen met school en ouders worden de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces, in kaart gebracht zodat haalbare doelen kunnen worden geformuleerd. 

 

Voor meer informatie over onder andere de doelen, werking en recente ontwikkelingen van passend onderwijs, kunt u kijken op de weergegeven links:

 

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag:


Directe links


Informatie over Passend Onderwijs 

Het Nederlands Jeugd Instituut over Passend Onderwijs