Veranderingen in de jeugdzorg


Momenteel vinden er veel veranderingen plaats als het gaat om geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd. Sinds 1 januari 2015 wordt de jeugdhulp ondergebracht bij de gemeenten. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Voor elk gezin dat om hulp vraagt, is er één contactpersoon en één plan. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. 

 

Pedagogen Praktijk Ria Balm heeft een contract met de gemeente Haarlem voor zorg in 2016 en 2017. Omdat de praktijk ook is aangesloten bij de coöperatie Psyzorg kan de praktijk ook vergoede zorg bieden aan de overige gemeenten binnen de zorgregio Zuid-Kennemerland. Voor de komende twee jaar kunnen wij (een deel van) ons zorgaanbod voor ouders en hun kinderen via deze gemeenten aanbieden.

 

In het kader van de Jeugdwet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van de jeugdzorg. Op gemeentelijk en landelijk niveau geldt een gegevensoverdracht van cliënten, waaronder BSN nummer, postcode en geboortedatum. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Generalistische basis GGZ

In het nieuwe zorgstelsel spelen een aantal verwijzers een belangrijk rol: de huisarts, jeugdarts, medisch specialist en de CJG-coaches (Centrum voor Jeugd en Gezin). Zij mogen doorverwijzen naar jeugdhulp. 

 

Bij problemen van psychische aard worden drie hulpverleningstrajecten onderscheiden: begeleiding door de huisarts, begeleiding vanuit de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) of vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ). Onze praktijk biedt GBGGZ. Daarnaast bieden wij particuliere hulp. 

 

Per 1 januari 2014 is het zorgstelsel ingrijpend veranderd en dit stelsel gaat gepaard met de nieuwe Jeugdwet van 2015. In het nieuwe stelsel is het onderscheid verdwenen tussen de eerste en de tweedelijnszorg. Er bestaan nu drie groepen:

1.       de Huisarts en eventueel de Praktijk Ondersteuner (POH-er)
2.       de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en
3.       de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

Uw huisarts schat de zwaarte van de problematiek van het kind/de jongere in en verwijst door naar één van deze drie groepen. De huisarts of zijn POH-er zal het kind/de jongere ofwel zelf behandelen, ofwel doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Pedagogen Praktijk Ria Balm valt onder de Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologie). 

 

De huisarts kan u pas naar ons verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV ‘stoornis’ bij het kind/de jongere. Als er alleen sprake is van klachten maar geen 'stoornis' wordt tot dusver de hulp niet vergoed. Wat is het verschil tussen psychische klachten en een DSM-IV 'stoornis'? De DSM-IV is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer de klachten in zo'n classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd. Er zijn ook klachten die heel vervelend kunnen zijn maar niet het ‘etiket’ van een stoornis krijgen. Als men daar hulp voor zoekt, dient men deze zelf te betalen. Zo hoopt de overheid de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen. Sinds 2014 heeft men geen recht meer op een vast aantal consulten, maar wordt men binnen de GBGGZ verwezen naar één van vier zorgtrajecten: kort, middel, intensief en chronisch.

 

Aan kinderen en jongeren die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM-IV, bieden wij uiteraard ook psychologische en orthopedagogische hulp, dit valt alleen niet  onder de vergoede zorg.

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag:


Directe links


Over de transitie en transformatie van de jeugdhulp:

Veranderingen in de zorg

Voor de jeugd

Centrum voor Jeugd en Gezin, Haarlem