Scholen


Passend Onderwijs

De orthopedagogen van Pedagogenpraktijk Ria Balm hebben naast ervaring in de jeugdzorg ook ervaring in het regulier en speciaal onderwijs. Vanuit die kennis kan de praktijk scholen en leerkrachten ondersteunen bij de uitdaging die Passend Onderwijs met zich meebrengt. Scholen hebben een zorgplicht en moeten naast de basisondersteuning ook een passende plek bieden voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.

De Pedagogenpraktijk kan scholen helpen in het realiseren van deze extra ondersteuning. Ook kan de praktijk de intern begeleider ondersteunen bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Samen met school en ouders worden de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces in kaart gebracht zodat haalbare doelen kunnen worden geformuleerd.

Wat heeft de praktijk te bieden? 

De praktijk kan ingehuurd worden voor individuele diagnostiek van leer- en gedragsproblemen met het oog op de ondersteuningsvraag. Het gaat dan vooral om het in kaart brengen van sterke en zwakke kanten van kind, school en de opvoedingssituatie.

 

Ook is naast individuele diagnostiek van leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie, een groepsgewijze screening mogelijk. Ondersteuning vanuit de praktijk kan gericht zijn op het verbeteren van aandacht en taakgerichtheid, vaardigheden  of  groepsinteracties. Ook hier geldt dat een begeleiding individueel gericht kan zijn, op een groep of op een klas.

 

In het voortgezet onderwijs is het bovenstaande ook van toepassing. Bij dyslexie kan een verklaring worden opgesteld en kan begeleiding geboden worden bij het gebruik van ICT- hulpmiddelen.  Bij dyscalculie kan de praktijk een deskundigheidsverklaring opstellen. Hiermee mag een leerling met dyscalculie in het voortgezet onderwijs:

  • bij toetsen gebruik maken van extra voorzieningen
  • bij het examen een aangepaste rekentoets maken met gebruik van een rekenmachine en een beperkte rekenkaart.

MindfulKids

De praktijk biedt de aandachttraining ‘MindfulKids’ aan voor klassen in de bovenbouw van de basisschool. Kinderen leren in de training hoe hun meest waardevolle instrument werkt, namelijk hun aandacht. Tijdens een zesweekse training in de klas ontdekken de kinderen door middel van oefeningen hoe ze hun aandacht bewuster kunnen gebruiken. De training leert kinderen omgaan met de vele prikkels die op hen afkomen; prikkels uit hun omgeving en prikkels uit hun eigen lichaam en geest. Het werkzame ingrediënt bij de training is mindfulness.

 

MindfulKids draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren zonder oordeel te kijken naar hun ervaringen. Dit heeft positieve effecten op concentreren, leren, het omgaan met stress en spannende situaties, sociale interacties met anderen, sportieve prestaties en regulatie van emoties en gedrag. Aspecten die op school allemaal een grote rol spelen. De Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het effect van deze training. Neem voor meer informatie contact op met trainer Mandy Mensingh.

 

De training is zo ontworpen dat deze met minimale belasting van de leerkracht in een bestaand schoolprogramma kan worden geïntegreerd.

Zorgstelsel; generalistische basis ggz

De praktijk heeft de komende jaren een contract met alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Wij kunnen dus (een groot deel van) ons zorgaanbod voor ouders en hun kinderen via de gemeente aanbieden. Ook is in de meeste gevallen vergoede zorg mogelijk voor kinderen in de regio Haarlemmermeer. Met een verwijzing door een schoolarts, kinderarts, CJG-coach of huisarts wordt de hulp vanuit de praktijk vergoed als uit de diagnostiek blijkt dat de problematiek ernstig is en wijst op de aanwezigheid van een stoornis. Ook wanneer er geen sprake is van een stoornis, kan hulp gewenst zijn en uiteraard worden ingezet. Deze hulp valt dan alleen niet binnen de vergoede zorg.

Vrij toegankelijke zorg

Pedagogenpraktijk Ria Balm is ook betrokken bij het vrij toegankelijke aanbod van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) voor kinderen en jongeren wonende in Haarlem. Er is vanuit het CJG een breed en kosteloos aanbod voor trainingen. De praktijk kan scholen adviseren ten aanzien van het inzetten van deze trainingen. 

MBO en HBO

Ook in het MBO en HBO kan diagnostiek nodig zijn. In het geval van belemmeringen bij het leren en functioneren op school en/of stage is het belangrijk om de oorzaak ervan te achterhalen. 

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag:


Directe links


Bekijk ons huidige behandelaanbod